morokko protest lang

Ny lov mot vold mot kvinner i Marokko – en symbolsk reaksjon på et marokkansk #metoo?

Skrevet av Julie Bremnes, kulturredaktør


Etter 12 år med diskusjoner ble det i februar 2017 omsider vedtatt en lov som kriminaliserer vold mot kvinner i Marokko. Denne trådte i kraft i september, og har medført en rekke endringer som skal bidra til å bedre kvinners situasjon i et land hvor over 60% av den kvinnelige befolkningen opplever å ha vært utsatt for vold. Spørsmålet som gjenstår er hva slags reelle endringer som følger av en slik lovgivning, og hvorfor den ikke har kommet tidligere.


Til tross for at Marokko allerede har en lovgivning som kriminaliserer generell vold, har denne i praksis vært av lite beskyttende overfor kvinnene i det nordafrikanske landet. Den nye lovgivningen gir strengere straffer i saker som involverer familievold, voldtekt og seksuell trakassering, med en strafferamme fra én måned til fem år i fengsel samt store bøter. Til tross for fremskrittet gir den fremdeles ikke beskyttelse for vold mellom gifte par, som 55% av gifte kvinner oppgir å ha opplevd, og inneholder heller ikke en veldig konkret definisjon av hva familievold innebærer (Al Jazeera, 2018). Eksempelvis har menn som banker konene sine lenge sluppet unna straff dersom legen har gitt henne en sykemelding som sier at hun vil være uføre i mindre enn 20 dager, noe som ikke ser ut til å endre seg i den nye lovgivningen (Human Rights Watch, 2016).  Lovgivningen legger også stor vekt av byrden på ofrene, ettersom det kreves stort engasjement fra deres side for å få saken sin prøvd for en dommer. Politi og rettsvesen står ikke ansvarlig for å blande seg inn familievold, og voldsoffererstatning er også et fraværende tema (Human Rights Watch, 2018).

#WeAreAllKhadija – Et marokkansk #metoo

Det marokkanske #metoo’et har kommet til uttrykk de siste årene gjennom protester, nettaktivisme og sterk solidaritet mot enkeltsaker, i forsøk på å rette folks oppmerksomhet mot kvinners sårbare situasjon i Marokko. Eksempelvis ble det sommeren 2017 et økt fokus på tematikken etter at en video som viser en guttegjeng voldta en ung jente på en buss ble spredd på nett. Hennes rop om hjelp ble ignorert av passasjerer og sjåfør, og videoen vakte stort sinne da den ble publisert på sosiale medier noen måneder etter at hendelsen fant sted, uten at det hadde vært anmeldt. Et år senere, og bare noen uker før den nye lovgivningen mot vold mot kvinner trådte i kraft, oppstod det nok en gang protester da det ble kjent at en 17 år gammel jente ved navn Khadija hadde blitt holdt fanget, voldtatt og torturert av noen gutter fra landsbyen sin i flere måneder. Videoen som spredte seg via mediehuset Al Jazeera viser en skamklipt og nedbrutt jente tatovert av svastikas og skjellsord, og reaksjonene som oppstod i etterkant resulterte i emneknaggen #WeAreAllKhadija for å rette et fokus på den utbredte volden mot kvinner i landet (Al Jazeera, 2018). På toppen av det hele har videoer som viser unge marokkanske kvinner bli trakassert på åpne gater regelmessig blitt delt på sosiale medier. Summen av enkeltsakene har ført til et marokkansk #metoo som har kommet til uttrykk i flere protester og opprop mot trakasseringen kvinner utsettes for i dagliglivet. Tross likhetstrekkene med det vestlige #metoo’et, har ikke marokkanerne tatt del i emneknaggen på samme måte, men heller uttrykt solidaritet og frustrasjon over at saker som Khadijas i det hele tatt finner sted i det nordafrikanske landet.

Og reaksjonene har tidligere vist seg å fungere: da 16 år gamle Amina Filali i 2012 begikk selvmord etter å ha blitt tvunget til å gifte seg med voldtektsmannen sin, så det marokkanske regimet seg nødt til å fjerne en artikkel i familielovgivningen som innebar at overgripere kunne gifte seg med voldtektsofre dersom de ønsket å slippe fem til ti års fengselsstraff (Carsten, 2012, 15.03). Den nye lovgivningen ser i midlertid ut til å ikke ha latt seg påvirke av all kritikken den har fått: etter å ha vært en fastlåst sak i et av kamrene i det marokkanske parlamentet i over to år før den ble vedtatt, har en rekke NGOer, deriblant kvinnesaksorganisasjonen MRA Women, uttrykt sin bekymring overfor lovforslagets åpenbare mangler. I tillegg rettet de en krass pekefinger mot det marokkanske parlamentet noen dager før loven trådte i kraft, med kritikk om parlamentarikeres fravær fra viktige avstemminger og generell ineffektivitet i behandlingen av loven, som ble fremlagt i Representantenes hus allerede i 2016 (Bordat og Kouzzi, 2018). I en undersøkelse utført av MRA Women oppga også over 60% av respondentene at parlamentarikerne de kontaktet var lite eller ikke i det hele tatt interessert i spørsmål om tiltak mot vold mot kvinner, noe som ikke akkurat øker befolkningens tillit til det allerede sårbare politiske systemet i Marokko (Ouazzani, 2018).

Marokko i global kontekst

De siste årene har Marokko gjennomgått en rekke sosiale og politiske reformer under kong Mohammed VI som, til tross for sin brutalitet mot enkelte regimekritikere, anses å være mer liberaliserende enn sine forgjengere (Desrues, 2013, s. 414). Eksempelvis instruerte han nylig parlamentet til å godkjenne en instruks som nå også gir kvinner mulighet til å være adoul, en såkalt religiøs notar som tidligere kun har vært forbeholdt menn (HuffPost Maroc, 2018).  Han har også opprettet et eget senter for forskning på kvinners rolle i islam, med formål om å fremme kvinners rolle og feminisme (La Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée, 2016). Dessuten anses Marokko for å være et av de mer liberale arabiske landene i tillegg til å være EU og vestens inngangsport til Afrika, med sine korte avstander til spanske havner og landegrenser. Til tross for et stadig økende samarbeid med dette nordafrikanske landet fra europeisk hold er Marokko også et land med store forskjeller mellom kvinner og menn. I følge Verdensbankens Gender Inequality Index som ser på forskjeller i inntekt, arbeid, politisk innflytelse og utdanning, havner Marokko på en 118 plass av 189 land, og kommer til og med dårligere ut enn nabolandet Algerie og Egypt (FNs utviklingsprogram, 2017).

I et brev adressert presidenten av det øverste kammeret i det marokkanske parlamentet, Hakim Benchamach, skrev vaktbikkja Human Rights Watch i 2016 at utkastet til lovgivningen ikke var bra nok slik den forelå, og henviste til lignende lovgivning fra en rekke andre land i regionen, der i blant Algerie, Israel og Saudi-Arabia, som hadde adoptert svake lovgivninger relatert til familievold, men som i realiteten ikke styrker kvinners posisjon. ”Morocco could be a regional leader in combatting domestic violence by ensuring that its legislation is comprehensive and in line with international standards” skrev Janet Walsh, og henviste indirekte til Marokkos ønske om å være ledende på vestlig samarbeid på andre områder, slik som vertskapssøknaden til fotball-VM 2026 var et eksempel på (Human Rights Watch, 2016).

Til tross for at voldtekt både er forbudt i islam og i den marokkanske familielovgivningen, oppgir flere marokkanske kvinner at de har vært utsatt for dette. Likevel ender kun 3% av voldtekter med å bli rapportert. Dette kan ha noe å gjøre med en manglende tillitt til systemet, samt en ineffektivitet i måten overgrepssakene undersøkes på. Flere kvinnerettighetsorganisasjoner har tatt til orde for en forbedring av dette systemet slik at en ny lovgivning inneholder tiltak som i praksis får flere til å anmelde voldtekt og overgrep. På papiret er nemlig samleie utenfor ekteskap fremdeles ulovlig, noe som hindrer kvinner i å varsle om overgrep i frykt for å selv måtte straffes (Bordat, 2018).

Symbolsk lovgivning

Den nye loven mot vold mot kvinner i Marokko føyer seg dermed inn i rekkene av symbolske lover i den øvrige regionen som i liten eller ingen grad bidrar til en reell endring i kvinners situasjon. I et land preget av machokultur kan det være vanskelig å stå på barrikadene når det oppleves at ikke engang landets parlamentarikere tar kritikken av det nye lovverket seriøst.

Til tross for kritikk av utkastet som ble fremlagt for parlamentet i 2016, samt opprop og protester i lys av brutale enkelthendelser som Khadija og Filali-saken, har ikke marokkanske myndigheter i tilstrekkelig grad klart å integrere grunnleggende tiltak i det juridiske systemet som beskytter kvinner fra voldshandlinger. Dette kan ha mye å gjøre med det konservative islamistpartiet som kom til makten etter den arabiske våren i 2011, og at parlamentarikerne generelt har vært lite engasjert i tematikken og kritikken som kvinnesaksorganisasjoner som AMDH og MRA Women har kommet med siden 2006. Symbolverdien i det nye lovverket betyr nok lite for kvinner som blir utsatt for partnervold, ettersom realiteten av fraværende straffemuligheter fremdeles er den samme. At den nye marokkanske lovgivningen er et viktig steg i riktig retning vil nok derfor neppe være konklusjonen til kvinnesaksforkjempere og de mange som har vært utsatt for seksualisert vold i Marokko.

Organisasjonskart over DMS

Møt Det Machiavelliske Samfund

Fagutvalget

Fagutvalget (FU) representerer studentene overfor administrasjonen ved ISV og har derfor representanter både i Instituttstyret og Programrådet. I Instituttstyret har vi én fast studentrepresentant, mens vi har to studentrepresentanter i programrådet. Fagutvalget ønsker å ha en fra henholdsvis bachelor og master til de to plassene da Programrådet behandler saker som omhandler studieprogrammet på statsvitenskap i både bachelor- og masterløpet. Fagutvalget deltar også i møter med de andre fag- og programutvalgene og studentutvalget for det Samfunnsvitenskapelige fakultet i et forum kalt SVSU.

Andre roller FU har er blant annet å arrangere aktiviteter med faglig innhold for studentene, deriblant Fagkritisk dag, Påfyll og Aktualitetssymposium. Fagutvalget og Machiavellisk Forum samarbeider om Påfyll-arrangementene, som er frokostarrangementer hvor faglige ansatte og andre innledere inviteres til å snakke om aktuelle faglige temaer.

FU fungerer også som et forum hvor foreningene som er med i Det Machiavelliske Samfund (DMS) kan koordinere sine aktiviteter. De fordeler årlig økonomiske tilskudd fra instituttet til de ulike foreningene i DMS. FU har sist men ikke minst hovedansvar for driften av statsvitenskap.no, og gruppen Statsvitenskap UiO. De har også en Instagram-konto du kan følge her.

Kontakt: Mail og Facebook
12795255_606300066196070_4511160347510477483_n (1)

Arbeidslivsutvalget 

Arbeidslivsutvalget (ALU) er en studentforening under Det Machiavelliske Samfund ved Institutt for statsvitenskap, UiO. ALU jobber for å promotere statsvitere overfor arbeidslivet og offentligheten, i tillegg til å gjøre studentene mer bevisst på arbeidsmulighetene som finnes i et arbeidsmarked preget av mye usikkerhet og konkurranse.

ALU holder arrangementer med mulige arbeidsgivere på Blindern og bedriftsbesøk til aktuelle arbeidssteder. Den månedlige spalten «Månedens statsviter» legges ut på denne hjemmesiden. Du kan også like ALUs side på Facebook for mer detaljert info om arrangementene som holdes.

Kontakt: alu@statsvitenskap.no og Facebook

12615607_970923889645712_1660018693336730616_o

 Zoon Politikon

Zoon Politikon (ZP) er et uavhengig studentmagasin som gis ut ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. ZP publiserer 3 utgaver i året: en høstutgave, en vårutgave og en sommerutgave. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Norge og den øvrige verden. Den nyeste utgaven av Zoon Politikon finner du i foajeen på Eilert Sundts Hus.

Kontakt: zp@statsvitenskap.no og Facebook

2ZoonSoupérådet

Soupérådet er sosial-og velferdsforeningen for bachelorstudenter ved Insitutt for Statsvitenskap, UiO. Soupérådet jobber for å skape et godt og sosialt miljø ved siden av studiene, og arrangerer derfor sosiale sammenkomster som hyttetur, grilling, spillkvelder og liknende hvert semester.

Kontakt: souperadet@stv.uio.no. og Facebook

1Logosoupe

Machiavellisk Forum

Machiavellisk Forum (MF) er en studentforening ved Institutt for statsvitenskap (ISV) som primært arrangerer faglunsj, politiske helaftener, professorpils, Påfyll med Fagutvalget og andre faglige eventer for medstudenter og andre interesserte. MF har arrangementer månedlig og er en del av Det Machiavelliske Samfund, som er paraplyorganisasjonen til studentforeninger ved ISV.

Kontakt: mf@statsvitenskap.no og Facebook

308238_254045544635162_568292432_n (1)

Statsvitenskapelig trivsel og velferd

Statsvitenskapelig trivsel og velferd (STV) er sosialforeningen for masterstudenter ved Institutt for statsvitenskap. STV arrangerer sosiale sammenkomster som hyttetur, julebord og fotballtrening for masterstudenter.

Kontakt: stv@statsvitenskap.no

 

Idrettsforeningen ved Institutt for Statsvitenskap

Formålet med Idrettsforeningen (IFIS) er å gi studenter ved institutt for statsvitenskap et bredt utvalg av ulike aktivitetstilbud. Her kan du trene med andre studenter og danne et nettverk å trene med.

Kontakt: Facebook

12711015_725734894193292_5437763772919116814_o (2)

 
bashar-al-assad-su_1925765b

Bashar al-Assad – øyelegen med alles øyne på seg

Tekst: Christoffer Naustdal Hjelm.

Syrias president Bashar al-Assad var lillebroren som studerte i London for å bli øyelege, men som ble kalt hjem til Syria da farens forberedte arvtager døde i bilulykke. Han endte opp med å bli en kalkulerende diktator som har drevet regelrett krig mot sin egen befolkning i over fem år.

Om ikke Syrias president Bashar al-Assad har et innholdsrikt nok hverdagsliv, så har han de siste årene hatt ekstra begivenhetsrike fødselsdager. Da han feiret trettiseksårsdagen sin 11. september 2001, humret han nok litt da han så TV-overføringene av de to Boeing 767-maskinene som fløy inn i World Trade Center, og nyheten om at sunnimuslimske jihadister sto bak. På førtitoårsdagen, i 2007, skapte hans nærmeste allierte, Vladimir Putin, stor furore i verden da han prøvesprengte det som har blitt kalt ”Alle Bombers Far” – den antatt kraftigste ikke-nukleære bomben i verden.

Da militante islamister på førtisyvårsdagen hans i 2012 angrep det amerikanske konsulatet i Benghazi og drepte blant andre Christopher Stevens – den første amerikanske ambassadøren som har blitt drept i aktiv tjeneste siden Adolph Dubs ble drept av venstreradikale i Afghanistan i 1979 – var nok svetteringene under den mørke dressjakken blitt betydelig større siden sist. Ikke bare fordi hans diktatorkollega på den andre siden av Middelhavet, Muammar Gaddafi, hadde blitt lynsjet av de samme grupperingene et år i forveien, men fordi han var dypt involvert i manipulering av ekstremistiske opprørere selv.

De seneste atten månedene hadde et opprør spredd seg til hele landet fra landlige Deraa, hvor ungdommer ble brutalt arrestert for å ha tagget antiregimegraffiti på veggene. Protestene var inspirert av det de mest tabloide av oss kalte Den arabiske våren: Opprørene i MØNA-landene i kjølvannet av at den tunisiske grønnsakhandleren Mohamed Bouazizi satt fyr på seg selv i protest etter gjentatte ganger å ha fått varene og vekten sin konfiskert av bestikkelseshungrige politibetjenter.

Bashar prøvde å kontrollere informasjonen om hvor hardhendte hæren og mukhabarat, etterretningstjenesten, var med demonstrantene, men i motsetning til da faren Hafez beordret Hama-massakren i 1982, hadde hver og en av demonstrantene nå en smarttelefon i hånda – og YouTube, Twitter og andre sosiale medier og publiseringsplattformer fløt over av politivold, overgrep og tårevåte appeller til verdenssamfunnet om hjelp.

Men der Tunisias Ben Ali, Egypts Mubarak og Libyas Gaddafi allerede var fjernet fra makten med varierende grad av dramatikk, satt altså Assad fortsatt i sitt presidentpalass på et høydedrag over bydelen Mezzeh i Vest-Damaskus, bygget i samme carraramarmor som Michelangelos David og Operahuset i Oslo, med relativt god avstand til artilleriilden i resten av landet. La oss spole raskt tilbake for å se hvordan dette kunne ha seg, og hvordan hans venn Putin og militante islamister passer inn i bildet.

Bashar al-Assad vokste opp i Damaskus aldersmessig i midten av en søskenflokk på seks, hvor hans far Hafez al-Assad etter flere militærkupp på sekstitallet konsoliderte sin makt i 1970, og hersket alene med stort fokus på sin person og sitt dynasti. Unge Bashar var ikke særlig opptatt av verken makt eller militæret, men fokuserte på medisin, og flyttet etter hjemlig grunnutdannelse til London for å studere oftalmologi – han ville bli øyelege. Broren Bassel var preppet til å ta over tronen, han var Bashars diametrale motsetning: En fallskjermjeger med sans for fart og spenning. I Latakia, hjemstedet til brorparten av Syrias alawitter, hvor Assad-familien pleide å feriere, har de et ordtak: ”Kjøre som Bassel”.

I morgentåken 21. januar 1994 smalt Bassels Mercedes-Benz inn i et betongelement i 150km/t på vei til flyplassen i Damaskus, og Bashar måtte legge igjen skissene av netthinner og bøkene om grå stær i leiligheten i London og komme hjem. Tankene går til protagonisten Bassam i TV-serien Tyrant, som Homeland-skaper Gideon Raff visstnok skrev etter å ha sett en nyhetssending som omtalte Bashars hjemkomst.

Da faren døde i 2000 hadde Bashar rukket å tilbringe seks år i Syrias militær- og sikkerhetsapparat, og grunnloven var allerede forandret så den innesluttede 35-åringen kunne overta som øverstkommanderende for både militæret og statsapparatet. Det var knyttet store forventninger rundt maktovertakelsen til den unge, Europa-utdannede statslederen lokalt, og en periode var det tilløp til optimisme i Syria, både på grunn av perioden kjent som ”Damaskus` vår”, hvor representanter fra sivilsamfunnet møttes i salongdebatter til diskusjoner om landets politiske framtid – men også fordi han ikke la bånd på seg i sine uttalelser om USA og Israel. Den positive stemningen var kortvarig.

USA, som hadde forsøkt å tilnærme seg et Syria som var svekket etter murens fall i 1989, så at Bashar al-Assad knyttet seg nærmere Iran, forsynte Hizbollah med våpen i Libanon og etter hvert pleide omgang med Putin som etter at han tok over etter Boris Jeltsin hadde reformert det russiske forsvaret og satset på opprustning og økt tilstedeværelse.

Utover totusentallet var det en økende frustrasjon i Washington, riktig nok hadde syrisk mukhabarat gitt FBI en hjelpende hånd med å etterforske noen al-Qaida-medlemmer i Syria, men etterretningstjenesten holdt en beskyttende hånd over Hizbollah-operatøren Imad Mughniyah, som CIA mente sto bak angrepet på den amerikanske marinebasen og ambassaden i Beirut i 1983 – som drepte over 300 mennesker – og Syria ble også beskyldt for å ha en finger med i spillet da den pro-Saudiske libanesiske statsministeren Rafik Hariri ble drept av en bilbombe i Beirut i 2005. For å toppe den amerikanske frustrasjonen hadde Assad begynt å bruke Irak som brikke i sitt utenrikspolitiske spill.

Bashar var en tilsynelatende besinnet øyelege, men han steg også frem som en kalkulerende pragmatiker. Han hadde under Saddam Husseins siste leveår nærmet seg sin irakske nemesis, blant annet ved å importere olje via eksisterende rørledninger på tross av sanksjonsregimet innført mot Irak. Under opptakten til invasjonen av Irak i 2003 uttalte Assad ved flere anledninger at USA kun var interessert i regionens olje, og under den påfølgende krigen sammenlignet den daværende syriske utenriksministeren Farouk al-Sharaa USA med Det Tredje Riket og George W. Bush med Adolf Hitler.

De fleste fremmedkrigerne som kjempet mot den USA-ledede koalisjonen og statsminister Nour al-Maliki i Irak kom via syrisk territorium. Etter økningen av amerikanske tropper i Irak, og Operation Imposing Law (som skiftet navn til Operation Law and Order da det ble påpekt at akronymet O.I.L. var uheldig) begynte å vise resultater, ble mange av dem presset tilbake til Syria, hvor noen ble satt i det beryktede Sednaya-fengselet utenfor Damaskus, mens Assad ga mange fritt leide til Libanon. Der sluttet flere seg til Fatah al-Islam, infiltrerte palestinske flyktningleirer og deltok de såkalte war of the camps – som ødela store deler av Nahr al-Bared-leiren i 2007.

Det er mange som mener at det gamle ordtaket ”min fiendes fiende er min venn” har arabisk opprinnelse, og det er i alle fall den forklaringsmodellen som dukker oftest opp når man prøver å analysere Bashar al-Assads påståtte bruk av militante islamister som brikker i sitt innen- og utenrikspolitiske sjakkspill. Hvorfor skal en alawitt med sterke bånd til sjiamuslimske Iran støtte salafistiske sunni-jihadister som ønsker å styrte ham? Syrisk etterretning skal blant ha arrangert møter mellom forløperen til dagens ISIS, den Islamske Stat i Irak (ISI) og irakske eks-baath-offiserer i militær opposisjon til USA og statsminister Maliki, i den libanesiske grensebyen al-Zabadani. Det vi kan anta er at Bashar al-Assad både før og etter opptøyene startet i 2011 så på militante sunni-islamister som sine nyttige idioter, hvor den demokratiske opposisjonen ble diskreditert og det var et valg mellom ham eller jihadistene. Litt som folk sa i Tunis før revolusjonen; heller Ben Ali enn Bin Laden.

Dette var et sjansespill, og det så lenge ut som han hadde mistet kontrollen. Syria forsvant ut i en voldsspiral hvor den statsfinansierte Shahiba-militsen ikke bare slo ned på opprørere men plyndret det de kom over, nye konstellasjoner oppsto blant mer eller mindre religiøse rebeller, med navn som Jaish al-Islam, Ahrar ash-Sham og Jabhat al-Nusra. Assad – selv om han utvilsomt må ha snublet over Den hippokratiske ed i løpet av medisinstudiet – dumpet i følge FN og Human Rights Watch saringass over den regimekontrollerte Damaskus-forstaden Ghouta et par uker før bursdagen sin i 2013, og krysset dermed Barack Obamas røde linje.

Det var først da ISIS` selvoppnevnte kalifat sjokkerte verdenssamfunnet utover sommeren 2014 at det globale nyhetsbildet begynte å dreie fra demoniseringen av Assad til overfloden av artikler om de såkalte patologiske morderne i ISIS, og øyenlegen med blodet på hendene ble plutselig omtalt som det minste av to onder. Inn fra sidelinjen, om ikke ridende i bar overkropp, kom Vladimir Putin til Bashar al-Assads unnsetning og igangsatte en militær operasjon som svekket opposisjonen til et nivå vi ikke har sett dem før opprørene startet, og gjorde at det per i dag kun er Asssad-regimet, deres de facto-allierte kurdere og de globale antagonistene i ISIS som holder nevneverdige landområder i Syria.

Bashars femtiende leveår har nok derfor på sett og vis vært betydelig bedre enn hans førtiniende, da det florerte rykter om at han tilbragte fødselsdagen i tilflukt på et russisk marinefartøy i Middelhavet. Men landet han leder er lagt i grus, det har sluttet å eksistere som statlig, nasjonal enhet, og er mange år unna weberianske tanker om å oppfylle et statlig voldsmonopol. Det er derfor vanskelig å spå hvor han kommer til å feire sin femtiførste bursdag ellevte september i år – det eneste vi kan si med sikkerhet er at for hver dag han klamrer seg til makten får han stadig færre venner å feire den med.

Han vil nok fortsatt barrikadere seg i Damaskus og unne seg en harisi-kake, hans favoritt, for som den tidligere sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov – som døde på Bashar al-Assads seksårsdag – pleide å si: “om man ikke greier å fange en paradisfugl, må man ta til takke med ei våt høne”.

 

8A2117BF-BEEF-4905-B4EA-2A4333E7EB73_cx36_cy6_cw64_mw1024_s_n_r1

Kazakhstan – c’est moi!

Tekst av Christian Magnus Engeness

“There will be no festivities on my birthday,” Kazakhstan’s president told administrators in March. “That’s an order.”

Nursultan Nazarbaev – hvem er han?

Det enkle og kjedelige svaret er: Kazakhstans president siden 1989. Det mer morsomme og i noen grad spennende svaret, avhengig av hvordan man vil egentlig tolke ord som «morsomt» eller «spennende», er: Kazakhstans eneveldige hersker og landets ubestridte leder med skikkelig stor U siden 1989, kanskje med tittel som Imperator, som har blitt gjenvalgt siden april 2015 med overveldende støtte; 98 % av stemmene gikk til ham.

Mannen som vokste opp under beskjedne levekår, og som sønn av kasakhiske bønder, har utvilsomt kommet meget langt i livet sitt; presidentembetet som milepæl i hans politiske karriere kan tjene som inspirasjon til alle maktdrevne personer med ambisiøse mål som etter hvert blir oppnådd. En viktig faktor blir tålmodighet. Nazarbaevs politiske karriere kan sammenlignes med Bresjnev da begge to jobbet seg gradvis oppover til det kommunistiske maktapparatet- politbyrået.

 

Leder for livstid

Det er en nedskrevet regel ved de fleste demokratier med republikansk styreform at presidentembetet skal beholdes ved maksimalt to kontinuerlige perioder; F.D. Roosevelt, som var USAs president under andre verdenskrig og fremleggingen av «The New Deal» som middel til å bekjempe arbeidsløshet i landet som følge av børskrakket i New York i 1929 som bidro til Den Store Depresjonen, står som et særtilfelle da han styrte landet i tre strake perioder. Slike begrensninger gjelder ikke for Kazakhstans allerellskede, allvitende og allmektig Imperator; han har regjert Kazakhstan siden 1989 helt uavbrutt.

I 2016 blir det 27 år med Nursultan Nazarbaev ved tronen; han trenger bare å leve minst tre år til for å knuse Stalins styringsrekord av Sovjetunionen som varte i 29 år fra 1924 til 1953. Rett og slett ikke verst. På samme måte som Putin har fått status som selve Russland, og Stalin før ham som selve Sovjetunionen etter Lenin, så har Nursultan Nazarbaev oppnådd en liknende status som ikke bare president av Kazakhstan, men staten Kazakhstan som seg selv. Ergo, staten- det er meg (l’État, c’est moi- sitat fra den franske solkongen Ludvid XIV).

Usynlige opponenter
Ethvert politisk regime er kjennetegnet av å ha noen som støtter makthaverne og noen som ikke gjør det, altså kritikere eller opponenter; begge ord er ganske like, på en måte som synonymer, avhengig av kontekst selvsagt. Man kan være kritisk uten å opponere det sittende regimet. Slik må tilfellet også være i Kazakhstan, gitt at det er helt umulig å fjerne enhver person som hadde kritiske synspunkter. Når det gjelder opponenter, og faktisk muligheten til å kunne konkurrere om presidentembetet, er tilfellet helt annet i Kazakhstan. Det samme gjelder mediefrihet som forutsetning for fri og rettferdig konkurranse og meningsutveksling.

Mediene er blitt utsatt, og er fortsatt utsatt, for sensur, noe som har vekket negative reaksjoner fra omverdenen som vektlegger demokrati og liberale friheter som tydeligvis ikke er en prioritet for Nazarbaev. Det eneste som teller er hans mening og hans ord. Alt annet er falsk informasjon. Av den grunn blir det vanskelig å finne noen opponenter; de er rett og slett blitt usynlige. Til og med Vladimir Putin, en leder mange i vesten betrakter som et erkeeksempel på en autoritær leder som følger i Stalins fotspor, har ikke klart å oppnå en lignende unilateral kontroll over mediene og opponenter, i tillegg til å kunne selv endre konstitusjonen som ville garantere presidentembetet for livstid. Nazarbaev derimot har klart det.

Makt er penger
Vi hører mange ganger at «penger er makt». Et eksempel er oligarkene som kunne påvirke politikk gjennom sin rikdom og dermed utøve makt over samfunnet som helhet, slik tilfellet hadde vært, og er i vesentlig stor grad, i Russland og Ukraina. Men man kan også snu det på hodet og si at «makt er penger».

Nursultan Nazarbaev er en autoritær leder som har klart å skaffe seg en stor formue som kommer ikke bare ham, men familien hans til gode. Mye av formuen skyldes oljeinntekter som har bidratt til å øke Kazakhstans velstandsnivå målt i BNP per capita, men også berike Imperatoren selv og hans innerste krets- en fellesnevner Nazarbaev har med Putin. Ifølge en russisk magasin anslås eiendeler til Nazarbaevs familie å være omtrent 7 milliarder amerikanske dollar. Livet er godt, for å si det rett ut, når du er enten sønn, datter, kona eller en annen slektning av Nursultan Nazarbaev.

Dobbeltmoral
Det virker som om det å ha regjert Kazakhstan med jernhånd siden 1989 har gitt den fremdeles nåværende presidenten Nazarbaev det inntrykket at det han sier skal gjelde andre men ikke seg selv. Med andre ord, et uttrykk for tydelig dobbeltmoral. Bakgrunnen bak dette er en nylig publisert artikkel fra The Guardian hvor det står at «Kazakhstans 75-år gamle president kaller for 63- år gamle embetsmenn å slutte». Unnskyld, men er ikke du selv en embetsmann, kjære President, eller har du endret konstitusjonen nok en gang som har løftet opp presidentens, det vil si din egen, status til disproporsjonale og ufattelige høyder at du ikke kan regnes som en embetsmann og derfor skal en slik regel ikke gjelde deg? Noe å tenke på.

President Barack Obama laughs with former Presidents Jimmy Carter, Bill Clinton, and George W. Bush, prior to the dedication of the George W. Bush Presidential Library and Museum on the campus of Southern Methodist University in Dallas, Texas, April 25, 2013. (Official White House Photo by Pete Souza) 

This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

USA gjennom tidene – Hva er det med amerikanernes trang til diktatorsammenligninger?

Tekst av Kenneth Haug

Det går knapt en uke uten at noen trekker sammenligninger mellom Donald Trump og fascister, Adolf Hitler og andre mennesker han neppe ønsker å bli plassert sammen med. Fra motsatt kant beskrives Obama med ulike kombinasjoner av ordene kommunist, sosialist, fascist og nazist. Hva er det med amerikanernes trang til diktatorsammenligninger?

Uttrykket «diktator» stammer opprinnelig fra antikkens Roma, der det vanligvis var to konsuler som hadde den utøvende makten. I krisetider kunne senatet bestemme at en diktator skulle få eneveldig makt over en bestemt periode, vanligvis to år, for å lede republikken gjennom problemene. Så skulle han gi makten tilbake til konsulene. På den tida var altså ikke ordet negativt ladet. Da amerikanerne så skulle danne den første moderne republikken, 1800 år senere, hentet de mye inspirasjon fra den romerske – bare se på arkitekturen i maktens bygg i Washington, eller navnene på institusjoner som senatet. Det tok ikke mange år før uttrykket diktator var blitt gjenoppfunnet på andre siden av verden heller. I 1800 sto presidentvalget mellom to gamle våpenbrødre fra uavhengighetskrigen – John Adams og Thomas Jefferson. De representerte grupper som ville dra den unge republikken i to ulike retninger: Adams sto for en sterkere føderalstat, Jefferson for mer makt på delstatsnivå. Det var klart for historiens første drittkastingsvalg: Adams ble kalt hermafroditt, mens Jeffersons velgere ble spurt om de var villige til å se «sine hus bli brent ned, sine kvinner voldtatt, og sine barns hoder på spidd». D-ordet var altså ikke ute av skapet, men implikasjonene var der. Jefferson vant for øvrig valget, og senere i livet ble han og Adams venner igjen. De døde attpåtil på samme dag – 4. juli 1826, nøyaktig 50 år etter at uavhengighetserklæringen de skrev sammen var blitt undertegnet.

Samtidig med dette satt Adams’ sønn, John Quincy Adams, som president. I 1828 stilte han til gjenvalg mot Andrew Jackson – krigshelt, og den første kandidaten fra nybrottsområdene vest for Appalachene. Anklagene haglet mot sistnevnte: han var bondetamp, dum, krigersk, voldelig, og kona hans var løs. Imidlertid kalte begge kandidater hverandre «diktatorer», og etter at Jackson vant gjorde han lite for å motbevise den påstanden. Til den østlige overklassens store fortvilelse samlet han mer makt hos presidenten, truet med krig mot South Carolina da de ikke føyde seg under en føderal handelslov, og kjempet intenst mot sentralbanken, som han siden fikk lagt ned. Ironisk nok pryder ansiktet hans i dag den amerikanske 20 dollar-seddelen, som blir utstedt av en ny utgave av samme bank.

Anklagene om diktatur har neppe stått sterkere enn under den amerikanske borgerkrigen, da presidentembetet fikk ekstra makt av nødvendighet. I filmen Lincoln kaller et opposisjonsmedlem presidenten «King Abraham Africanus the First» – et sitat som faktisk stammer fra en valgkampseddel som demokratene delte ut året før. I denne valgseddelen ble det hevdet at Lincoln hadde skrevet under på en kontrakt med djevelen, som skulle gi ham diktatorisk makt resten av livet. Situasjonen ble ikke det spor roligere etter attentatet på Lincoln i 1865 – da var det plutselig republikanerne som anklaget visepresident Andrew Johnson for å være diktator, og attpåtil stilte ham for riksrett (han ble frikjent – med knapp margin). Så gikk USA over i en roligere periode, der stadig mer makt samlet seg i kongressen. Presidenter som McKinley, Theodore Roosevelt og Wilson, som alle samlet mer makt i presidentens hender i forbindelse med kriger eller økonomisk reform, klarte å unngå de verste beskyldningene.

Det klarte ikke presidentkandidaten Al Smith i 1928. Anklagene mot ham gikk ikke på personlighet, men på religion. Smith var nemlig den første katolske presidentkandidaten. I 1928 trodde oppriktig mange amerikanere at en katolsk president ville invitere paven til å styre landet som diktator, og bygge et gedigent festningskompleks i Washington D.C. Det ble til og med spredd rykter om at Smith (som var guvernør i New York) hadde vedtatt å bygge en tunnel fra Manhattan til Roma. Smith tapte valget så det sang mot den mer spiselige republikaneren Herbert Hoover. Året etter kræsjet børsene på Wall Street, og med det begynte den store depresjonen.

Dermed kunne Franklin Delano Roosevelt nærmest spasere inn til seier i presidentvalget i 1932. Med ham gikk amerikansk politikk inn i en ny æra. Staten tok seg utvidede fullmakter og gikk inn i økonomien i stor stil for å rydde opp i kaoset. Han etablerte obligatoriske velferdsordninger og våget til og med å stille til valg for en tredje, og senere fjerde periode – noe som ikke var forbudt, men uglesett i amerikansk politikk på den tiden. Roosevelt var populær og handlekraftig, men ble irritert over høyesteretts stadige innblanding i hans reformplaner. I 1937 forsøkte han å utnevne en rekke ekstra dommere, og dermed få flertall. Igjen var det spørsmålet om konstitusjonell sedvane: det var ingen regler om antallet dommere, men ingen hadde noen gang gått over ni. Tonen ble plutselig brått skjerpet i amerikansk politikk igjen. Republikanerne anklaget presidenten for diktatoriske tendenser og spurte hvorfor han ikke ville respektere maktfordelingsprinsippet. Krisen kom samtidig som den amerikanske økonomien bremset opp, og demokratene mistet en rekke representanter under mellomvalget i 1938. Forsøket på å overstyre rettsvesenet mislyktes, men Roosevelt fikk likevel samlet mer makt i presidentembetet til slutt. Han styrte nemlig landet gjennom 2. verdenskrig, som krevde en mobilisering og samordning av landets ressurser uten sidestykke i verdenshistorien. Da Roosevelt døde i 1945, var den utøvende makten i USA sterkere enn noensinne, og det skulle vise seg å være nødvendig i tiårene som fulgte.

Under den kalde krigen dannet det seg et nytt begrep i amerikansk statsvitenskap. «Imperial Presidency» beskrev den voksende presidentstaben og embetets makt. Stadig flere av presidentens rådgivere ble utnevnt uten noen rådføring med kongressen, og presidenten selv avsatte stadig mindre tid til å møte kongressens ledere. I tillegg tok han seg stadig større friheter, særlig innen utenrikspolitikken. Det bør nevnes at fra 40-tallet og fram til omkring 1980 var det relativt stor konsensus om amerikansk innenrikspolitikk. Demokratene hadde konsekvent flertall i Representantenes hus fra 1952 til 1994, uten at dette skapte store problemer for de republikanske presidentene Eisenhower, Nixon og Ford. I bytte mot at velferdsinstitusjonene Roosevelt hadde bygd opp fikk være i fred, lot demokratene presidenten ha stor kontroll over utenriksfeltet. Det var en avtale begge parter var relativt fornøyd med, og derfor kom det sjelden anklager om diktatorisk styre fra politisk hold i disse årene, selv om presidenten langt på vei overskred makten han hadde fått i grunnloven.

Selv John F. Kennedy, som ble USAs første katolske president, fikk være i fred – han presiserte klart og tydelig at han «ikke var den katolske kirkes presidentkandidat, men det demokratiske partiets presidentkandidat». Unntaket var naturligvis under Watergate-skandalen i 1973-74. Richard Nixon autoriserte et innbrudd i det demokratiske partiets hovedkvarter i Watergate-hotellet i Washington i 1972. Hvor mye verdifull informasjon som ble stjålet er enda uvisst, men Nixon ville vunnet presidentvalget med solid margin uansett, så innbruddet var en elendig avgjørelse. Da Nixons rolle ble oppdaget, begynte kongressen en stor etterforskning som avdekket enorme brudd mot grunnloven. Med trusselen om riksrett hengende over seg, valgte Nixon selv å gå av i august 1974. Han er den eneste amerikanske presidenten til å ha trukket seg frivillig.

Nixons umiddelbare etterfølgere valgte en mer forsiktig kurs, og presidentembetet var svekket inntil Ronald Reagan vant valget i 1980. Reagan var imidlertid populær nok til at han slapp unna diktaturanklager, tross sin innblanding i flere skandaler som Iran-Contra-affæren, der en av Reagans rådgivere var ansvarlig for å selge våpen til erkefienden Iran. Også George H. W. Bush og Bill Clinton hadde rimelig fredelig politisk farvann innenriks, tross at Clinton ble stilt for riksrett. I motsetning til Johnson 130 år tidligere var det ikke maktmisbruk, men snarere løgn under ed som førte Clinton til kongressen. For den yngre Bush ble situasjonen vanskeligere. Ikke bare ble han valgt under særdeles omstridte omstendigheter, men etter 11. september møtte han raskt kritikk for økt maktkonsentrasjon og brudd mot borgerrettighetene. Trolig hadde det gått bedre hvis Bush hadde lyktes med å holde verdensopinionen på sin side og landet samlet. Han viste seg som uskikket til å gjøre noen av delene. Paradoksalt nok ble Bush anklaget for både å være en diktator og en svak leder – mange mente etter hvert at han var en slags gallionsfigur for den langt mindre karismatiske, men mer politisk dyktige visepresidenten Dick Cheney. Stor opposisjon var det likevel ikke fra kongressen før demokratene vant flertall i begge kamre i 2006.

Anklagene om at Obama er en kommunistisk, fascistisk, sosialistisk, nazistisk, anti-amerikansk diktator (gjerne alle samtidig) er altså ikke noe nytt i amerikansk sammenheng. Faktisk er det kanskje like amerikansk som eplepai, baseball, rock n’roll, dårlige superheltfilmer, og moralistisk seksualundervisning. Barack Obama ble president da de sosiale mediene og USAs mange nyhetskanaler for alvor ble de viktigste kildene til amerikanernes nyhetsbilde. Samtidig sørget de samme nye mediene for at slike grumsete politiske holdninger ble kringkastet over hele verden. Obama har åpenbart møtt en hel del usaklige anklager i løpet av sin presidentperiode – men ropene om en ny diktator, en ny brutal styreform og verdensorden, er altså langt fra nye. Og denne situasjonen kommer neppe til å forandre seg, enten neste president heter Hillary Clinton, Ted Cruz, Bernie Sanders, eller (gud forby) Donald Trump.

citizenfour (2)

Journalistikk i overvåkningens tidsalder

Tekst: Julie Bjander

I januar 2013 mottok dokumentarfilmskaper og journalist Laura Poitras en kryptert e-post fra en anonym kilde som benyttet kodenavnet «CITIZENFOUR». Dette skulle vise seg å bli starten på en av historiens største offentliggjøringer av hemmeligstemplede dokumenter. Dette hadde ikke vært mulig uten journalister med kunnskap om digital sikkerhet.
Les videre

Réfugié_kurde_à_Mursitpinar_octobre_2014

NATOs svarte får

Tekst av Colin Kelley Lie

Den selverklærte Islamske stat (IS) har i de siste månedene vist hvor langt de er villig til å gå for å undertrykke, drepe og jage innbyggerne av Irak og Syria. Muslimer, kristne, kurdere og yazidiene har blitt drevet på flukt av en terrorgruppe verden aldri har sett maken til. Tyrkia har blitt dratt inn i bildet, delvis som et medlem av NATO, men også fordi landet deler landegrense med både Syria og Irak. Den Tyrkiske regjeringen har vist seg å være inkompetente i håndteringen av situasjonen og har økt trusselbilde for alle parter.

Les videre

vestsahara

VEST-SAHARA – Afrikas Siste koloni

Tekst av Beathe Øgård

Kolonitiden i Afrika er kanskje noe vi forbinder mest med tunge historiebøker og bilder av hvite menn som planter flagg i bakken. Eller blodige frigjøringsbevegelser og harde løsrivelser preget av borgerkrig over grenseområder og ressursrike områder med gull og diamanter. Mens europeiske stormakter har gitt fra seg sine kolonier har Marokko tviholdt på Vest-Sahara siden 1975. FN har fordømt den marokkanske okkupasjonen, men 37 år etter invasjonen er konflikten enda ikke løst. Les videre