Zoon Politikon 1/2000: Maktens mange ansikter

Det har i det siste blitt en del diskusjoner om begrepetmakt blant studentene her på instituttet. Debatten fulgteetter en artikkel i Aftenposten som viste at for en av femstudenter var utsiktene til makt det viktigste når det gjaldtvalg av studium.Statsvitenskap burde ikke studeres ut fra et ønske ommakt for maktens egen skyld, men ut fra et ønske om åvære i stand til å gjenkjenne hvordan makt brukes og kanmisbrukes. Studiet av statsvitenskap er et hjelpemiddel tilå forstå politiske sammenhenger og forklare hvorforhendelser inntrer, både på det nasjonale og det inter-nasjonale plan.Gjennom økt forståelse er kunnskap derfor også makt,en makt man som akademiker bør være seg bevisst, ogbruke varsomt. Selve hensikten med vår utdannelse errefleksjon fra flere vinkler, og argumenter som måunderbygges. Det er mitt håp at denne lærdommen ikkevil gå tapt i kampen om karrierer,  og at søken etter maktikke skjer for makten alene.Sakens egentlige kjerne er med andre ord ikke ådiskutere hvorvidt man ønsker makt eller ikke makt, menå tenke gjennom hva slags makt man ønsker, hvorfor manønsker den og hva man vil bruke den til.

Zoon Politikon 2/1999: Hovedfag

Bare et fåtall av de nye hovedfagsstudentenebenytter seg av tilbudet om innføringsveileder.Institutt for statsvitenskap vil legge om ordnin-gen og mener den er for kostbar. Veilederne vihar snakket med, mener selv de har bedre tingå bruke dagene sine på.Vi ser at studentene og professorene for engangs skyld er enige og fordømmer ordningen.Men hvorfor har det gått slik? Denne ordningenskulle jo sikre gjennomstrømningen og konti-nuiteten blant studentene. Skremmende tallviser at bare 3.5% av studentene klarer hoved-fagsstudiet på normert tid.Med innføringsveiledningene håpet manblant annet at studentene skulle bli noe merforberedt på hva som ville møte dem understudiet.Men hvem tør vel snakke med blaserte pro
fessorer som selv mener de har bedre ting åbruke tiden til? Veiledningen var ment å væ-re den første velkomsten til de nye studentene.Et møte der studenten får råd om sin fagligeutvikling og om sin tid her på instituttet. Deter denne dimensjonen det ser ut til at manhar glemt. Instituttet igangsatte et vel-menende system, men klarer ikke å forvaltedet skikkelig. Det er synd fordi jeg tror ”detkreative møtet” mellom student og fagpersonvil bli stadig viktigere. Ikke bare for stud-entene, men også for instituttet hvis defortsatt ønsker å bli sett på som en seriøsutdanningsinstitusjon.Jeg håper nå at instituttet griper fatt i disseproblemstillingene. Det må utarbeides enfelles innholdsplan for disse veilednings-timene. Dernest gjelder det å omvende hold-ningen til de fagansatte og få dem til å forståat læringsmiljø er det samme som fagmiljø.

Bare et fåtall av de nye hovedfagsstudentenebenytter seg av tilbudet om innføringsveileder.Institutt for statsvitenskap vil legge om ordnin-gen og mener den er for kostbar. Veilederne vihar snakket med, mener selv de har bedre tingå bruke dagene sine på.Vi ser at studentene og professorene for engangs skyld er enige og fordømmer ordningen.Men hvorfor har det gått slik? Denne ordningenskulle jo sikre gjennomstrømningen og konti-nuiteten blant studentene. Skremmende tallviser at bare 3.5% av studentene klarer hoved-fagsstudiet på normert tid.Med innføringsveiledningene håpet manblant annet at studentene skulle bli noe merforberedt på hva som ville møte dem understudiet.Men hvem tør vel snakke med blaserte professorer som selv mener de har bedre ting åbruke tiden til? Veiledningen var ment å væ-re den første velkomsten til de nye studentene.Et møte der studenten får råd om sin fagligeutvikling og om sin tid her på instituttet. Deter denne dimensjonen det ser ut til at manhar glemt. Instituttet igangsatte et vel-menende system, men klarer ikke å forvaltedet skikkelig. Det er synd fordi jeg tror ”detkreative møtet” mellom student og fagpersonvil bli stadig viktigere. Ikke bare for stud-entene, men også for instituttet hvis defortsatt ønsker å bli sett på som en seriøsutdanningsinstitusjon.Jeg håper nå at instituttet griper fatt i disseproblemstillingene. Det må utarbeides enfelles innholdsplan for disse veilednings-timene. Dernest gjelder det å omvende hold-ningen til de fagansatte og få dem til å forståat læringsmiljø er det samme som fagmiljø.