fu

Vedtekter for fagutvalget

Vedtekter for Fagutvalget

Vedtatt av Allmøte 28. august 2008
Revidert av Allmøte 10. februar 2010
Revidert av Allmøte 31.september 2010.
Revidert av Allmøte 26. januar 2011.
Revidert av Allmøte 24. januar 2012
Revidert av Allmøte 29. januar 2013
Revidert av Ekstraordinært Allmøte 27.05.13
Revidert av Allmøte 21. august 2013
Revidert av Allmøte 25. august 2014

Vedtekter for Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap

1 Fagutvalget

1.1 Fagutvalgets oppgave

Fagutvalgets oppgave er å ivareta interessene til studentene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er hjemlet i Universitetsloven §§ 4-1 og 4-4. Mellom allmøtene er utvalget øverste politiske organ for Instituttets studenter.

1.2 Allmøtet

1.2.1 Allmøtet er øverste politiske organ for Instituttets studenter og fastsetter disse vedtektene.

1.2.2 Fagutvalget innkaller til ordinært allmøte 1 gang hvert semester. Allmøtet innkalles ved oppslag minst 2 uker før møtet finner sted.

1.2.3 Stemmeberettigete og valgbare på allmøtet er de studentene som har betalt semesteravgiften ved Universitetet i Oslo og som er registrert som student ved Institutt for statsvitenskap.

1.2.4 Allmøtet holdes for åpne dører, dersom ikke allmøtet vedtar at det skal være lukket. Debatt og avstemning om dette skjer for lukkede dører.

1.2.5 Allmøtet skal behandle:

i) godkjenning av innkalling

ii) godkjenning av dagsorden

iii) valg av ordstyrer

iv) valg av referent

v) valg av 2 protokollunderskrivere

vi) valg av valgstyre

vii) andre saker på dagsordenen, jf. punkt ii)

1.2.6 Vårsemesterets allmøte skal:

i) behandle godkjenning av foregående års regnskap etter innstilling fra Fagutvalget.

ii) organisere valg av leder av Fagutvalget med funksjonstid fra 1. februar i valgåret til 31. august. Leder av Fagutvalget skal også sitte i Instituttstyret eller Programrådet.

iii) organisere valg av 7medlemmer til Fagutvalget med funksjonstid fra 1. februar i valgåret til 31. august.

iv) velge ledere til de øvrige foreningene i Det machiavelliske samfunn i henhold til deres respektive valgregler.

1.2.7 Høstsemesterets allmøte skal:

i) behandle en redegjørelse for den økonomiske utviklingen i Fagutvalget i vårsemesteret. Denne legges fram av økonomiansvarlig.

ii) organisere valg av leder av Fagutvalget med funksjonstid fra 1. september i valgåret til 31. januar neste år. Leder av Fagutvalget skal også sitte i Instituttstyret eller Programrådet.

iii) organisere valg av 7 medlemmer til Fagutvalget med funksjonstid fra 1. september i valgåret til 31. januar neste år.

iv) velge ledere til de øvrige foreningene i Det machiavelliske samfunn i henhold til deres respektive valgregler.

1.2.8 Endringer av disse vedtektene krever to tredels flertall og trer i kraft fra den tid allmøtet bestemmer. Avholdne eller blanke stemmer teller ikke. Vedtektsendringsforslag skal være Fagutvalget i hende minst 1 uke før allmøtet og minst 4 dager før allmøtet sendes ut på e-post til samtlige studenter ved Instituttet, og være tilgjengelige i ekspedisjonen i 7. etasje og på Fagutvalgets hjemmeside.

1.2.9 Fagutvalget gis adgang til å foreta redaksjonelle endringer av disse vedtekter.

1.2.10 Stemmegivning

i) Valg etter 1.2.6 og 1.2.7 til Fagutvalget, skjer skriftlig på allmøte. Personvalg hvor antall kandidater er det samme som antall stillinger kan avgjøres ved akklamasjon. Fagutvalgets medlemmer (jf. 1.2.6 iv og 1.2.7 iv) velges samlet. De øvrige stillinger velges enkeltvis. Hvis flere personer får like mange stemmer blir det omvalg mellom disse. Dersom det fortsatt er likt avgjøres valget ved loddtrekning. Allmøtet kan enstemmig vedta at valgene holdes på annen måte.

ii) Dersom det ikke stiller nok kandidater på allmøtet, organiseres suppleringsvalg av valgstyret, jf. punkt 1.2.5 vi). Valgstyret lyser ut vervene, og fastsetter en frist for når kandidatene må ha meldt sitt kandidatur, samt dato for valget. Valgstyret må sørge for at kandidatene blir gjort kjent for studentene i rimelig tid før valgdatoen. Stemmegivning i suppleringsvalget foregår ved urne. Personene med flest stemmer blir valgt.

iii) Stemmegivning etter 1.2.8 skjer ved håndsopprekning. Dersom minst 3 personer krever det avholdes skriftlig valg.

1.2.11 Det føres referat fra allmøtet. Referatet skal være tilgjengelig på Fagutvalgets hjemmesider senest ti dager etter allmøtet.

1.2.12 Fagutvalget innkaller til ekstraordinært allmøte med minst 1 ukes varsel etter skriftlig krav fra

i) minst 4 prosent av de registrerte studentene ved Institutt for statsvitenskap,

ii) minst 3 medlemmer av Fagutvalget eller

iii) ekskludert medlem av Fagutvalget, jf. punkt 1.4.6.

 

1.3 Konstituering av Fagutvalget

1.3.1 Sittende leder innkaller til konstituerende møte i Fagutvalget umiddelbart etter allmøtet.

1.3.2 Fagutvalget velger hvert semester blant sine medlemmer sekretær, nestleder, SVSU-representant, økonomiansvarlig og eventuelt regnskapsansvarlig, samt opp til to representanter til følgende organer, som ikke fylles av Fagutvalgets leder:

i) Programrådet. Den ene bør fortrinnsvis velges for vårsemesteret og gjenvelges for høstsemesteret, og den andre bør fortrinnsvis velges for høstsemesteret og gjenvelges for vårsemesteret. Den ene bør være én masterstudent og den andre bør være en bachelorstudent. Det bør tilstrebes lik fordeling med hensyn til kjønn.

ii) Instituttstyret. Den ene bør fortrinnsvis velges for vårsemesteret og gjenvelges for høstsemesteret, og den andre bør fortrinnsvis velges for høstsemesteret og gjenvelges for vårsemesteret. Den ene bør være én masterstudent og den andre bør være en bachelorstudent. Det bør tilstrebes lik fordeling med hensyn til kjønn.

1.3.3 Fagutvalget fordeler andre oppgaver blant sine medlemmer og velger representanter til andre utvalg. Representanter til andre utvalg trenger ikke å være medlemmer av Fagutvalget. Fagutvalget velger representant til SVSU. Denne velges for et semester av gangen, men Fagutvalget prioriterer kandidater som kan inneha vervet i et år

1.3.4 Fagutvalgets valg skjer ved flertallsvalg, dersom ingen av medlemmene krever preferansevalg. Hvis flere kandidater oppnår like mange stemmer avholdes omvalg mellom disse. I tilfelle fortsatt stemmelikhet ved valg, avgjøres valget ved loddtrekning.

1.3.5 Leder informerer Institutt for statsvitenskap og organer ved Universitetet i Oslo om Fagutvalgets konstituering så langt det er nødvendig.

1.3.6 Dersom et medlem trekker seg i perioden, eller ekskluderes etter punkt 1.4.6, avgjør Fagutvalget ved flertallsavstemning om det skal supplere seg selv. Valg organiseres i så fall av utvalget i tråd med 1.2.10 ii), så langt bestemmelsen passer. Det nye medlemmet sitter ut det fratrådte medlems valgperiode.

1.3.7 Fagutvalget skal i begynnelsen av hvert semester utarbeide en handlingsplan.

1.3.8. Medlemmer i Fagutvalget har i fellesskap signaturrett i Det Machiavelliske Samfund. Fagutvalget skal på første møte tildele prokura i saker som gjelder økonomi, i hovedsak ansvar for foreningene sine respektive bankkontoer. Dette vil normalt tilfalle leder eller økonomiansvarlig i den enkelte underforening.

1.3.9. Fagutvalget skal på første møte sørge for å melde fra til enhetsregisteret om relevante endringer i styresammensetning, leder, vedtekter og lignende.

1.3.10. Fagutvalget skal på første møte sørge for å melde fra til banken om relevante endringer i styresammensetning, leder, vedtekter og lignende.

1.4 Fagutvalgets møter

1.4.1 Fagutvalget holder møter i den utstrekning det finner nødvendig. Leder eller minst 3 medlemmer kan innkalle til møte.

1.4.2 Innkalling til møte skal være kjent minst 2 dager i forveien. Dagsorden skal være kjent minst 1 dag i forveien. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra første og andre setning. Ethvert medlem samt utvalgets sekretærer kan melde saker til møtet.

1.4.3 Møtet holdes for åpne dører, dersom ikke Fagutvalget vedtar at det skal være lukket. Debatt og avstemning om dette skjer for lukkede dører. Møtets dagsorden er offentlig. Utvalgets leder kan bestemme at en sak skal være unntatt offentligheten, og behandlingen av denne saken skjer da for lukkede dører. En sak etter punkt 1.4.6 er alltid unntatt offentligheten. Utvalgets sekretærer har møte-, tale- og forslagsrett i alle saker, dersom utvalget i den enkelte sak ikke bestemmer noe annet.

1.4.4 Fagutvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Utvalget fatter vedtak med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt. Blanke stemmer teller ikke. Stemmetall referatføres når et medlem krever det. Ved stemmelikhet har leder, eller i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.

1.4.5 Det føres referat fra møtet. Referatet skal godkjennes på neste møte, og deretter gjøres tilgjengelig innen tre dager. Referatet er offentlig, unntatt for saker unntatt offentligheten, jf. punkt 1.4.3.

1.4.6 Dersom et medlem vesentlig forsømmer sine oppgaver som medlem, kan Fagutvalget med ¾ flertall blant utvalgets stemmeberettigede ekskludere dette medlemmet. Eksklusjon må foreslås i ett møte og realitetsbehandles og stemmes over i neste møte. Saken må stå på dagsordenen til begge møtene,men personens navn skal ikke nevnes. Avstemning skjer ved navneopprop. Medlemmet som foreslås ekskludert har ikke stemmerett. Et ekskludert medlem kan kreve at utvalget innkaller til ekstraordinært allmøte, jf. punkt 1.2.12 iii).

2 Økonomi

2.1 Økonomiansvar

2.1.1 Økonomiansvarlig plikter hver måned å informere Fagutvalget om dets økonomiske status.

2.1.2 Økonomiansvarlig er kontaktperson mellom Fagutvalget og eventuell ekstern regnskapsfører og revisor, jf. henholdsvis punkt 2.3.2 og 2.3.3, dersom ikke annet er bestemt av utvalget. Blant annet plikter økonomiansvarlig å sørge for at økonomiansvarlig ved Institutt for statsvitenskap mottar all nødvendig dokumentasjon. Det skal det tas kopi av bilag før originalen sendes.

2.1.3 Leder og økonomiansvarlig kan hver for seg disponere over Fagutvalgets konti, dersom ikke annet er bestemt av utvalget. Leder som disponerer over en slik konto må informere økonomiansvarlig om dette.

2.1.4 Økonomiansvarlig kontofører bilag, mottar innbetalinger, betaler regninger og skal holdes jevnlig oppdatert på den økonomiske aktivitetene til de andre medlemmene i Fagutvalget.

2.1.5 Krav mot Fagutvalget dokumenteres ved bilag. Mangler bilag skal kravet forelegges utvalget, som kan velge ikke å godkjenne det. Det kreves egenerklæring for kravet.

2.1.6 Før beløp blir tildelt et arrangement eller lignende, presenterer medlemmet et kostnadsoverslag for utvalget. Utvalget skal kreve en økonomisk redegjørelse etter at arrangementet eller lignende er avholdt.

2.1.7 Økonomiansvarlig disponerer et VISA-kort, som kan brukes til utgifter som må dekkes umiddelbart. Bilag for utbetalingen leveres økonomiansvarlig snarest.

2.1.8 Ved avvikling av en forening i DMS vil ubrukte midler bli omdisponert til andre studentrettede tiltak, så sant ikke støttegiver krever annet.

2.1.9 Økonomiansvarlig plikter å sørge for at overgang til ny økonomiansvarlig går smertefritt, mer spesifikt gjennom overlevering av detaljert semesterberetning med beskrivelse av aktivitet og aktuelle hendelser det foregående semesteret. Det skal også overleveres en skriftlig instruks med viktig informasjon som økonomiansvarlig trenger for å utføre jobben.

 

2.2 Regnskap

2.2.1 Regnskapsåret for Fagutvalget følger kalenderåret.

2.2.2 Økonomiansvarlig utarbeider et fullstendig årsregnskap og bør hver andre måned gi utvalget en regnskapsoversikt.

2.2.3 Fagutvalget kan engasjere ekstern revisor. Denne reviderer årsregnskapet.

2.2.4 Økonomiansvarlig skal bistå i avslutningen av regnskapet for den perioden han eller hun var økonomiansvarlig.

2.2.5 Fagutvalget behandler foregående års regnskap innen allmøtet finner sted i vårsemesteret og innstiller det overfor allmøtet, jf. punkt 1.2.6 i). Når utvalget og deretter allmøtet behandler regnskapet, skal de økonomiansvarlige for de tilsvarende periodene legge det fram.

3 Lesesaler

3.1 Alminnelige regler

3.1.1 Fagutvalget i samarbeid med STV administrerer dette lesesalsreglementet for lesesalene i rommene 801, 901 og 947. Åpningstidene for lesesalene fastsettes av Universitetet i Oslo.

3.1.2 Lesesalene forbeholdes masterstudenter som er på 2. året på masterprogrammet i statsvitenskap. Det forutsettes at studenten er registrert som student, og har betalt semesteravgiften ved Universitetet i Oslo.

3.1.3 Studentene skal ta hensyn til det studiemiljøet som må herske på alle lesesalene. For eksempel må forstyrrende bruk av mobiltelefon, ubehagelig lukt eller støy eller annen forurensing ikke forekomme.

3.1.4 Ved studiedagens slutt skal studentene rydde hele plassen for alle personlige eiendeler. Dersom man planlegger å bruke den samme plassen jevnlig, kan man sette igjen bøkene i hyllen over pulten. Det kreves at man bruker plassen jevnlig, her definert som 3 av 5 dager i en arbeidsuke. Er det behov for lengre tids fravær kan man sette opp en lapp på pulten og informere lesesalsansvarlig om dette.

3.1.5 Ved uenighet om bruk av lesesalsplasser, skal dette tas opp med STV eller Fagutvalget

3.1.6 Fortrinnsrett til en lesesalsplass kan ikke kreves på grunnlag av praksis, studieansiennitet eller lignende, dersom ikke annet framgår av dette reglementet.

3.1.7 STV eller Fagutvalget kan rydde lesesalsplasser ved grov overtredelse av reglement. Det skal da varsles om dette en uke i forveien ved oppslag på pulten.

3.1.8 For å få tilbakelevert eiendelene fra en ryddet lesesalsplass må man kontakte STV eller Fagutvalget. Uavhentede eiendeler oppbevares i fire uker før det sendes hittegodsavdelingen på UiO Blindern.

3.2 STV eller Fagutvalget skal så langt det lar seg gjøre ha oversikt over hvilke plasser som er jevnlig i bruk til enhver tid.

.

3.3 Reservert lesesalsplass som følge av medisinske eller sosiale årsaker

3.3.1 Studenter som av medisinske, sosiale eller andre årsaker som definert av følgende punkter, kan tildeles reservert lesesalsplass.

3.3.2 Behandlingen foretas av Instituttet, hvis ikke annet er bestemt i dette reglementet.

3.3.3 Studenter som av medisinske årsaker, som for eksempel sykdom eller funksjonshemming, ikke kan konkurrere om lesesalsplassene ved lesesalens åpningstid, kan tildeles reservert plass. Erklæring fra lege eller fysioterapeut må legges ved søknaden hvert semester.

3.3.4 Studenter som av medisinske årsaker må stille særlige krav til lesesalsplassen, for eksempel tilpasset stol eller pult, kan tildeles reservert plass. Erklæring fra lege eller fysioterapeut må legges ved søknaden hvert semester. Erklæringen må spesifisere hva slags tilpassing studenten har behov for.

3.3.5 Studenter som av hensyn til barn under 10 år ikke kan møte ved lesesalenes åpningstid, kan tildeles reservert plass. Kopi av fødselsattest må fremvises hvert semester.

3.3.6 Ved graviditet tildeles man reservert lesesalsplass mot fremvisning av
helsekort for gravide eller legeattest.

3.4 Fellesregler for reserverte lesesalsplasser

3.4.1 Søknad om reservert lesesalsplass leveres ekspedisjonen på Instituttet på eget skjema, dersom ikke annet er bestemt av Fagutvalget. Tildeling kan ikke skje for lengre tid enn 1 semester av gangen.

3.4.2 Det anmerkes på reservasjonen hvilket tidsrom den gjelder for og ellers det som fagutvalget finner grunn til å anmerke. Reservasjonen gjelder til og med 15. august ved reservert plass tildelt i vårsemesteret og til og med 15. januar ved reservert plass tildelt i høstsemesteret.

3.4.3 Når tidspunktet på reservasjonen er overskredet av innehaveren, er lesesalsplassen fri for enhver masterstudent i statsvitenskap.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Statsvitenskap.no – En side for studentmiljøet på statsvitenskap